Wednesday, July 8, 2009

ตารางความสูงกับน้ำหนักตัว

ความสูงกับน้ำหนักตัว
ตารางที่ 1 ความสูงกับน้ำหนักตัว สำหรับผู้ชาย
ความสูง โครงกระดูก โครงกระดูก โครงกระดูก
เป็น ซ.ม. เล็ก ปานกลาง ใหญ่
155 48 ก.ก. 53 ก.ก. 58 ก.ก.
157 49 54 60
160 50 56 62
162 51 57 63
165 53 59 65
167 54 61 67
170 56 63 69
172 58 64 71
175 59 66 73
177 62 68 75
180 63 70 78
183 65 73 79
ตารางที่ 2 ความสูงกับน้ำหนักตัว สำหรับผู้หญิง
ความสูง โครงกระดูก โครงกระดูก โครงกระดูก
เป็น ซ.ม. เล็ก ปานกลาง ใหญ่
142 39 ก.ก. 44 ก.ก. 48 ก.ก.
145 40 45 50
147 42 46 51
150 43 48 53
152 44 49 54
155 45 50 55
157 47 52 57
160 48 54 59
162 50 56 62
165 51 58 63
167 53 60 65
170 56 62 67
172 57 63 69
175 58 65 71
177 60 67 73

การวัดโครงกระดูก ให้วัดรอบข้อมือของแขนข้างที่ใช้งานเป็นประจำ ตรงที่เรียกว่าตานกแก้ว (ปุ่มกระดูก)

สำหรับผู้ชาย วัดได้ น้อยกว่า 6.5 นิ้ว = โครงกระดูกเล็ก
วัดได้ ระหว่าง 6.5 – 7 นิ้ว = โครงกระดูกปานกลาง
วัดได้ มากกว่า 7 นิ้ว = โครงกระดูกใหญ่
สำหรับผู้หญิง วัดได้ น้อยกว่า 5.5 นิ้ว = โครงกระดูกเล็ก
วัดได้ ระหว่าง 5.5 – 6.5 นิ้ว = ปานกลาง
วัดได้ มากกว่า 6.5 นิ้ว = ใหญ่


ตารางที่ 3 ความสูงและน้ำหนักตัวของผู้ใหญ่ไทยในช่วงอายุต่างๆ

ความสูง(ซ.ม.) น้ำหนักตัว (ก.ก.)
ช่วงอายุ(ปี) 15-19 20-34 35-64 65-88
ชาย 150 -154 40-44 45-51 47-55 43-51
155-159 45-50 49-55 50-58 43-49
160-164 49-53 51-57 53-61 49-59
165-169 51-57 53-61 55-66 52-58
170-174 56-62 57-65 59-69 58-64
175-179 57-64 57-65 59-69 -

ช่วงอายุ(ปี) 15-29 30-35 55-64 65-88
หญิง 140-144 39-45 39-44 36-46 42-45
145-149 42-48 45-53 42-48 38-46
150-154 43-50 47-55 46-54 44-54
155-159 45-55 51-60 50-58 43-53
160-164 50-58 53-63 - -
165-169 53-57 55-65 - -
ที่มา : คู่มือลดความอ้วน : น.พ.ดำรง กิจกุศล , สำนักพิมพ์ หมอชาวบ้าน

No comments: