Sunday, April 1, 2007

วันนี้ขอเปิดตัว MasterTower...

วันนี้เป็นวันแรกที่ได้จดทะเบียน MasterTower Blog...ที่นี่จะเป็นประตูความคิดของ MasterTower ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าเรื่องสังคม จิตวิทยา และวิทยาการ...ขอขอบคุณที่เข้ามาอ่านครับ และยินดีรับความคิดเห็นของทุกท่าน...จาก ..สันติ..

2 comments:

Master said...

ยินดีครับ

mastertower said...

ที่ได้เห้นและคิดอยู่ในวันนี้
สิ่งที่พอจะดูได้ว่าใครมีหัวใจที่เมตตากรุณาหรือโหดร้าย ผมดูที่
1. รักธรรมชาติ ได้แก่ต้นไม้ ,สัตว์
2. รักเด็ก
3. รักคนแก่
ในคณะเดียวกัน ผมดูว่าไครมีความอดทนมากหรือน้อย ผมจะดูจาก
1. คนที่ทนได้กับธรรมชาติ คือ ร้อน หรือหนาว หรือฝนตก แล้วไม่ค่อยบ่น
2. คนที่ทนกได้กับความซนของเด็ก
3. คนที่ทนได้กับคนชรา
นี่คือการมองคนแบบง่าย ๆ ของผม ครับ
สันติ